ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ “แลโด้โหม๋เด็กดนตรี ภว.65” ซึ่งเป็นกิจกรรมการสอบประเมินผลพหุปัญญา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการสอบประเมินผล วิชาดนตรีสากล
ภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ตอน ข)

ณ ลานหงษ์หยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School