โรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้ามาประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022
จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

ซึ่งในกิจกรรมมีทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ 3.5 กม. 6.5 กม. และ 10.2 กม.

ณ สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School