กิจกรรมคัดเลือกเด็กและเยาวชน คนดี ศรีประจำปีภูเก็ต และผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 วันที่ 18 กันยายน 2565

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังวัดภูเก็ต
โดยมีนายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School