คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะนิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ที่ได้มาดูงานการบริหารสถานศึกษา

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School