คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วม
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง

มาศึกษาดูงานเรื่อง การเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับสู่การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA

ณ ห้อง Smart Room โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 23 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School