กิจกรรมค่ายวิชาการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 5
และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School