กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดยจัดเป็นรูปแบบส่งเสริมให้นักเรียนที่มีจิตอาสา เสียสละ
เพื่อสังคมและปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต

ณ 1.ศาลเจ้าบางเหนียว 2.ศาลเจ้าซุ่นบุ่นต๋อง(หล่อโรง)
3.ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่(สามกอง) 4.ศาลเจ้ายกเค่เก้ง(ซอยพะเนียง)

วันที่ 26-30 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School