คุณครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมจัดรายการ “Phuket's Kids D” FM 96.75 MHz.

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการจัดรายการครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาสู่ชุมชนและสังคมของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School