นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School