คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา จังหวัดยะลา
ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School