นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CRP
จากวิทยากรพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ณ ศูนย์ฝึก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 5 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School