โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนำนักเรียน

นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.3/4 จำนวน 29 คน
ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565

ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School