นักศึกษาทหาร ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต กับธนาคารเลือด
รพ.วชิระภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School