โรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขต เทพกระษัตรี เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School