นศท. ชั้นปีที่ 2 เข้าฝึกยิงปืน โดยใช้กระสุนจริง โดยมีท่านผู้อำนวยการวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
เข้ามาดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกในครั้งนี้

ณ สนามยิงปืนภูเก็ต (ห้าแยก-ฉลอง)

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School