นศท. ชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกยิงปืน โดยใช้กระสุนจริง

ณ สนามยิงปืนภูเก็ต (ห้าแยก-ฉลอง)

วันที่ 8 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School