โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ (ICQ)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำปี 2565

(THE INTERNATIONAL CHEMISTRY QUIZ 2022)

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School