พิธีปิดค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาชีววิทยา

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School