คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ

พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช

ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังเก่า)

วันที่ 23 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School