คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ
Organization Development (OD)

เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม มากยิ่งขึ้น ให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ มีความสุขในการปฏิบัติงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องาน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School