ค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese Camp

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ระหว่างวันที่ 28 -30 ตุลาคม 2565

ณ Aochalong Villa Resort & Spa

วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School