กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) กลุ่มสนใจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกอบด้วย Design thinking , Design database , internet of things (IOT)
และ ภาษา python ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565

ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่ 28 -30 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School