การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School