พิธีมอบเสื้อ สอวน. ให้กับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาคณิตศาสตร์, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาฟิสิกส์, สาขาเคมี,
สาขาชีววิทยา, สาขาวิทยาศาตร์โลกและอวกาศ, สาขาดาราศาสตร์ และสาขาภูมิศาสตร์

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School