คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมต้อนรับ นางชมพู ขวัญแคว้น คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School