กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Classroom Meeting)

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโรและห้องเรียนประจำของนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School