การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ
และแจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน ในการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School