ครูกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในนามตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด

เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2565
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่ทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการฝนหลวงขี้นในประเทศไทย

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตฯ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School