โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดสอบธรรมศึกษา (ชั้นตรี-โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2565

ซึ่งจัดโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่สนใจ
โดยสอบวัดระดับความรู้วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย

ณ อาคาร 4 อาคาร 6 (ห้อง 624 ห้อง 632 และห้อง 635) และห้องชฎา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School