การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ การแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School