กิจกรรมอบรม เรื่อง "โรคทางจิตเวชของวัยรุ่น แนวทางการเฝ้าระวัง และส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต"

โดย นพ.ประเวศ ปรีดาชัยกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.วชิระภูเก็ต,
นางสาวจันทนี รักสุไหอุเป นักจิตวิทยาปฏิบัติการ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.วชิระภูเก็ต
และนางอรนงค์ เชาว์ไวพจน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

จัดโดย งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์ในการอบรม
เพื่อให้คุณครูและบุคลากรทุกท่านมีแนวทางในการดูแลนักเรียนที่มีสภาวะเครียด ซึมเศร้า

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School