ธนาคารออมสิน สาขาพี่เลี้ยง จัดอบรมการใช้งานบริการทางอินเตอร์เน็ต
ในการดำเนินงานธนาคาร (GSB Digital Bank)

สำหรับลูกค้านิติบุคคล (GSB Corparate Banking) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการธนาคารดิจิทัล

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (224)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School