พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)
ระหว่างโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และ ธนาคารออมสิน

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School