กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนักเรียน
ระดับชั้น ม.4 และม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดยท่านอัยการคณิตศร์ คงทอง, คุณรุ่งนภา พุฒแก้ว และคณt จากสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 พฤศศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School