ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6

เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School