โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำอหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
Preformance Agreement : PA

ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนกะทู้วิทยา และโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School