โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสนามสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 8
(SAC-Southern Acadamis Contest)

และการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5
(SEC-Southern English Contest)

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School