ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และรับฟังชี้แจงสร้างความเข้าใจติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School