โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมติว TGAT เสริมความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนเมืองถลาง,
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” และโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

โดยในการติวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน
ได้แก่ อาจารย์นิธิกร ธรรมขันธ์ และอาจารย์เกศจิรา บุญตระกูล

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School