คณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ( HCEC) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School