คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีประดับบ่า และเข้าประจำกอง
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School