คณะผู้บริหารและครูร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน

งานมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School