กิจกรรมการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนา
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต

ณ ห้องชฏา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School