กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนักเรียนระดับชั้น ม.5

โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นายชลสิทธิ์ แก้วยะรัตน์ นายคณิตศร์ คงทอง นายกัมพล ศิริวัญญู นางสาวณวณิษฐ์ ผลกล่ำ

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School