การสอบรอบคัดเลือก (รอบแรก) ระดับภูมิภาคภาคใต้
โครงการรับนักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Peking University ประจำปี 2566

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน จัดสนามสอบและดำเนินการสอบ
นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคใต้

โดยมีอาจารย์ควบคุมห้องสอบจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการดูแลความเรียบร้อย

ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 4 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School