ตัวแทนครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป และตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมพิธีตักบาตร ถวายพระราชกุศล, พิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

5 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School