ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย วัยใส ใส่ใจกฏจราจร"

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกฏหมายจราจร
และปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนที่ใช้ยานพาหนะได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการปฏิบัติตามกฏจราจร

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School