โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย
และดินสไลด์ แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ณ ห้องประชุมเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School