รองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ และรองผู้อำนวยการบรรจง หนูไชยา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน โทษของกัญชาและยาเสพติด”
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School