พิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
โดยมี 10 กิจกรรมให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ

โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยากรจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School